tel: 0324 232 33 00 mail: info@noaxhotel.com.tr
instagram facebook youtube
en tr ar

KVKK KAPSAMINDA GÜVENLİK KAMERALARI

noax hotelKVKK KAPSAMINDA GÜVENLİK KAMERALARI

Tüm ekibimizle konaklama deneyiminizi muhteşem yapmak adına var gücümüzle çalışıyoruz.

noax hotel,

KVKK KAPSAMINDA GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

ÖKTEN TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır.

İşbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla şirket tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kamera görüntülerinizle ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmıştır. Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler göz önünde bulundurulmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kamera görüntüleriniz; Fiziksel Mekan ve Bina Güvenliğinin Temini, Kişisel Güvenliğin Temini, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Misafir ve Ziyaretçi Giriş Çıkış Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Kanunen Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Hizmet Kalitesini Arttırma; Hukuki Durumlarda Görsel Veri Oluşturma sınırlı amaçlarıyla işlenmekte ve kaydedilmektedir.

Görüntülemede hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, güvenlik amaçları aşılmamaktadır.

 

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Kişisel Verileriniz ve Kamera görüntüleriniz, Kanunen Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Hukuki Durumlarda Görsel Veri Oluşturma amacı ile her türlü yargı makamı ve kanunen yetkili sair üçüncü kişiler ve kurumlara, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetlerine, yetki vermiş olduğunuz, avukatlarınıza, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi mercilere aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile Hizmet binası içerisindeki giriş kapıları, ziyaretçi bekleme alanı ve kat koridorları verileriniz görüntü kaydı alınarak yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Görüntü verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Madde. 5/2-. ‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” Madde. 5/2-f: “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebepleri ile toplanmakta ve işlenmektedir.

 

HAKLARINIZ

Şirket KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca şirkete başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız vardır.

Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;

Kanun 11.madde kapsamındaki, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu; Turgut Reis mh. GMK Bulvarı No:275 Akdeniz/Mersin Türkiye adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya oktenturizm@hs01.kep.tr (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Şirket Ünvanı       :  ÖKTEN TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon Numarası:  0324 232 33 00

E-Posta     :  info@noaxhotel.com.tr

Adres                 :  Turgut Reis mh. GMK Bulvarı No:275 Akdeniz/Mersin Türkiye

KEP Adresi     :  oktenturizm@hs01.kep.tr

<

noax

>

STANDART
ODA

DELUX
ODA

SUİT
ODA

AİLE
ODASI

30°

12Temmuz-2024

Yüksek standartlarda kişiselleştirilmiş hizmet, şımartan lüks ve hafızalarda kalacak bir konaklama deneyimi yaşamak için...

x
KVKK AYDINLATMA METNİ

Çerez politikamızı incelemek için tıklayınız